Αποποίηση ευθυνών 

Η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους αποδέχεστε επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο. 

Ευθύνη 
Οι πληροφορίες στο orsted.gr παρέχονται καλή τη πίστει και μόνο για λόγους γενικής πληροφόρησης. Ούτε η Ørsted Services A/S ούτε οι ενοποιημένες εταιρείες της παρέχουν καμία εγγύηση ή δήλωση ως προς την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών. Η Ørsted Services A/S και οι ενοποιημένες της εταιρείες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνες για ζημιές ή απώλειες οποιουδήποτε είδους, είτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή αποθετικές, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ενεργειών που εκτελούνται κατά την πρόσβαση ή τη χρήση του περιεχομένου, των πληροφοριών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο. 

Επιπλέον, για οποιονδήποτε νομικό λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αδικοπραξίας, η Ørsted ευθύνεται μόνο εάν η Ørsted, τα στελέχη ή οι διευθυντές της προκαλέσουν ζημία από βαριά αμέλεια ή δόλο. 

Ορισμένες δηλώσεις σε αυτόν τον ιστότοπο αντικατοπτρίζουν τη γνώμη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ørsted A/S και τις παραδοχές του Εκτελεστικού Συμβουλίου, καθώς και τις πληροφορίες που διαθέτει το Εκτελεστικό Συμβούλιο, και τέτοιες δηλώσεις ενδέχεται να αφορούν το μέλλον. Σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον περιλαμβάνονται οι γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι, οι αβεβαιότητες και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να κάνουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν σημαντικά από τα μελλοντικά αποτελέσματα που εκφράζονται ή υπονοούνται στις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον. 

Οποιοσδήποτε σκοπεύει να κάνει χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Ørsted A/S πρέπει να διαβάσει και να ακολουθήσει όλες τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν ή την υπηρεσία και πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς για τη χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη εκτός της Ørsted. Η Ørsted αποποιείται οποιουδήποτε ελέγχου, συσχέτισης ή έγκρισης περιεχομένου που διατίθεται σε τέτοιους ιστότοπους τρίτων. Οι αναφορές και οι σύνδεσμοι σε εξωτερικούς ιστότοπους γίνονται μόνο για διευκόλυνση και δεν σημαίνουν ότι η Ørsted υιοθετεί το περιεχόμενο πίσω από την αναφορά ή τον σύνδεσμο ως δικό της. Η Ørsted δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών στον συνδεδεμένο ιστότοπο. Επομένως, η Ørsted δεν φέρει ευθύνη για παράνομο, εσφαλμένο ή ελλιπές περιεχόμενο ή για ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση συνδεδεμένου περιεχομένου. 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
Το περιεχόμενο του ιστότοπου Ørsted, ιδίως τα κείμενα, οι διατάξεις, τα κείμενα πηγής, τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα, προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Το περιεχόμενο ανήκει στην Ørsted ή στις θυγατρικές της, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου Ørsted, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αντιγραφής, σάρωσης, μετάφρασης ή με άλλο τρόπο μεταφοράς ή αναπαραγωγής του περιεχομένου, απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Ørsted και πρέπει ανά πάσα στιγμή να σέβεται τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Αυτό δεν ισχύει για υλικό κειμένου και εικόνας που προσφέρεται ρητά για αναδιανομή στην ενότητα «Τύπος», εάν ισχύει. 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση συνδέσμου προς αυτόν τον ιστότοπο, υπό τον όρο ότι είναι μόνο για σκοπούς διασταύρωσης. Η Ørsted διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει αυτήν την άδεια. Δεν επιτρέπεται η πλαισίωση αυτού του ιστότοπου. 

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία 
Αυτή η αποποίηση ευθυνών και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου διέπονται αποκλειστικά από το Δανικό δίκαιο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή ως αποτέλεσμα αυτής της αποποίησης ευθυνών, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δανίας.